Information från tillståndskansliet

ÖBF information 2017-06-15

  • Uppdatering av kansliets handläggning tillståndsärenden från den 1 juli 2017. Vi har numera ingen anställd på kansliet utan allt sker på ideell bas vilket kan medföra längre handläggningstider.
  • Vid ansökan om tillstånd i LoTS skall ansökan göras i god tid före tävling och i ansökan skall domare, tävlingsledare, miljöchef klart framgå, samt att tävlingsinbjudan skall läggas in i tävlingsdokument i LoTS, gäller alla sportgrenar. Ansökan kan kompletteras av arrangör under handläggningstiden för att vara komplett vid tävlingen.
  • Domare/tekniska kontrollanter i vissa sportgrenar Rally/FR utses och läggs in av ÖBF övriga föreslås av tävlingsarrangören och kontrolleras/godkänns av ÖBF i samband med behandling av ansökan.
  • Samtidigt som ansökan sker ska tillståndsavgiften överföras till ÖBFs kontonummer 849-0922. Tillståndsnummer ska framgå vid betalningen. Avgiftslista hittar du här.
  • Handläggning sker snarast efter att ansökan sänds in till ÖBF och då gäller att alla handlingar och betalning är kompletta annars dröjer behandlingen och vi avvaktar arrangörens vidare handläggning som är kompletta i ansökan.
  • När ansökan behandlats och godkänts finns tillståndet för utskift pbf-fil i LoTS.
  • Efter tävling skall alla handlingar enligt LoTS, resultat, domarrapport, ev.teknisk rapport samt eventuella övriga handlingar läggas in i LoTS inom 5 arbetsdagar.
  • Vid utebliven slutlig handläggning av arrangör, spärras klubben och inga nya tillstånd utfärdas tills vidare.
  • Vid ev. problem kontakta ÖBF tillståndskansli info@ostergotlandsbf.se vi handlägger så fort vi ser meddelandet

Östergötlands Bilsportförbund/tillståndskansliet

Sven Olov Sandberg
Sievert Lindqvist