Direktiv för arbetsgrupper

Arbetsgrupper tillsatta av ÖBF är inte beslutande i frågor som rör ekonomin. I alla frågor som är av ekonomisk natur måste ÖBF:s styrelse tillfrågas innan några beslut fattas eller avtal ingås.

I övrigt gäller nedanstående regler:

  • Protokoll från arbetsgruppens möten skall omgående, efter mötet, tillsändas ÖBF:s styrelse för kännedom, samt till styrelsen för övriga i konstellationen eventuellt ingående distrikt.
  • Frågor av ekonomisk natur skall skriftligen skickas till ÖBF:s styrelse för godkännande.
  • Eventuella förluster som uppkommer vid avtal ingång utan ÖBF:s styrelses godkännande kommer inte att täckas av ÖBF.
  • Vid begäran om utbetalning skall vidimerad faktura eller kvitto insändas.
  • Reseräkning och räkningar för övriga kostnader skall skriftligen skickas till ÖBF:s kassör. För att utbetalning skall ske skall dessa godkännas, antingen genom mötesprotokoll eller skriftligt av ordförande för arbetsgruppen.
  • Eventuella intäkter skall omgående redovisas till ÖBF:s kassör och omgående sättas in på anvisat konto.
  • I samtliga arbetsgrupper skall möjlighet för en av ÖBF utsedd ledamot ges möjlighet att delta på möten och sammankomster.