Förbundet

Styrelsen

Nedan finner du kontaktinformation till ÖBF styrelse.

Styrelsen ÖBF

Ordförande

Urban Wahlberg
Stora Släntom 1
583 60 Gammalkil
070-994 14 54
urban.wahlberg@ostergotlandsbf.se

Vice ordförande

Emmeli Wulfstrand
Viby Postgård 2
595 97 Mantorp
070-288 28 63
emmeli.wulfstrand@ostergotlandsbf.se

Sekreterare

Lennart Johansson
Alkottsgatan 40
583 71 Vikingstad
076-017 00 95
lennart.johansson@ostergotlandsbf.se

Styrelseledamot

Fredrik Andersson
Långgatan 10
590 37 Kisa
073-820 88 92
fredrik.andersson@ostergotlandsbf.se

Susann Ramqvist
Tovetorp Prästgården 202
591 94 Motala
070-537 46 55
susann.ramqvist@ostergotlandsbf.se

Suppleanter

Ann-Sofie Häggberg
ann-sofie.haggberg@ostergotlandsbf.se

Thord Karlsson
thord.karlsson@ostergotlandsbf.se

Valberedning

Klas Almen, MSK Kvarnvingarna
klabbe.securitas@hotmail.com
Niklas Krantz, Ydre MK
niklaskrantz@hotmail.se

Adjungerad kassör

Claes Svennberg
Långgatan 2
589 55 Linköping
073-418 28 32
kassor@ostergotlandsbf.se

Roland Appelskog
Trumslagaregatan 29
582 16 Linköping
070-626 97 34
roland@appelskog.se


Årsmötesprotokoll

Här hittar du årsmötesprotokoll från Östergötlands Bilsportförbund.

Se aktuella årsmötesprotokoll

Avgifter

Här hittar du aktuella avgifter.

Avgifter för ÖBF 2024 (PDF)


Domare

Här hittar du Domare ÖBF (PDF).


Licensutbildare

Här hittar du Licensutbildare 2019 (PDF).


Tekniska kontrollanter Rally

Här hittar du aktuell lista med Tekniska kontrollanter 2024 (PDF).


Distriktstekniker Rally

Här hittar du aktuell lista med Distriktstekniker Rally 2023 (PDF).


Sportgrensansvariga

Här hittar du Östergötlands Bilsportförbunds sportgrensansvariga.

Aktuella sportgrensansvariga

Backe

Vakant

Bilcross

Jan Törnqvist, MSK Kvarnvingarna

Crosskart

Johan Forsman, 073-418 35 29, fordsman@racetiming.se

Dragracing

Göran Erjeby, SHRA Mantorp, 070-516 02 30, goran.erjeby@bredband.net

Drifting

Vakant

Folkrace och sprint

Anders Bengtsson, Finspång MS, 076-142 02 14, bagarn_61@hotmail.com
Jan Törnqvist, MSK Kvarnvingarna

Karting

Lars Jonsson, Västra Östergötlands Motorklubb, 076-828 21 30, lars.jonsson@gordet.nu

Offroad

Vakant

Radiostyrd bilsport

Vakant

Racing

Vakant

Rally

Mattias Roth, Åtvidabergs MK, 070-867 77 92, mp.roth@telia.com

Rallycross

Sievert Lindqvist, Norrköpings MK, 070-577 09 65, sievert@tavlingsconsult.com

Banbesiktning enkla tävlingar

Sievert Lindqvist, Norrköpings MK, 070-577 09 65, sievert@tavlingsconsult.com

Juridisk rådgivare

Sievert Lindqvist, Norrköpings MK, 070-577 09 65, sievert@tavlingsconsult.com

Miljörådgivare

Sievert Lindqvist, Norrköpings MK, 070-577 09 65, sievert@tavlingsconsult.com

Samordnade Historisk Bilsport

Bo Lindman, Östgöta Sportvagnsklubb

Säkerhetsrådgivare

Kjell Edelönn, Östergyllen RC, 070 – 830 41 49, kjell.ed@spray.se
Anders Gustafsson, Ydre MK, 072 – 541 26 01, anders.gustafsson@sbf.se

Tekniker rally

Torbjörn Knutsson, 070-940 12 61, torbjorn.knutsson@telia.com

Tekniker rallycross och racing

Stanley Thiman, 070-538 05 77, stanley.thiman@telia.com

Ungdomssamordnare

Oliver Höög, Linköpings MS

 

Press

Sievert Lindqvist, Norrköpings MK, 070-577 09 65, sievert@tavlingsconsult.com


Miljöcertifiering

Information och blanketter finns på www.sbf.se/forbundsinfo/miljo


Stadgar

ÖBFs stadgar

Stadgarna senast reviderade och god kända årsmöte 2021-02-24.

§ 1 Uppgift/Ändamål

Östergötlands Bilsportförbund (ÖBF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Bilsportförbundets stadgar, såsom Svenska Bilsportförbundets regionala organ, arbeta i enlighet detta förbunds ändamål.

§ 2 Sammansättning

ÖBF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Bilsportförbundet (SBF), har sin hemvist inom distriktets geografiska område och därmed är medlemmar även i distriktet.

§ 3 Verksamhetsområde

ÖBF:s verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt Svenska Bilsportförbundets stadgar omfattar Östergötland.

§ 4 Stadgar

Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av ÖBF-möte och skall godkännas av SBF. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet lämnade röster.

§ 5 Beslutande organ

ÖBF:s beslutande organ är ÖBF-mötet, extra ÖBF-möte och ÖBF-styrelsen. ÖBF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom ÖBF-styrelsens arbetsområde.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

ÖBF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. ÖBF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från ÖBF-mötet t.o.m. påföljande ordinarie möte.

§ 7 Sammansättning av styrelse m.m.

ÖBF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå.

§ 8 Firmateckning

ÖBF:s firma tecknas av ÖBF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 9 Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, ÖBF eller SBF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, SBF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

§ 10 Tidpunkt och kallelse för ÖBF-mötet

ÖBF-mötet, som är ÖBF:s högsta beslutande organ, hålls årligen under februari månad på tid och plats som ÖBF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. Kallelse till ÖBF-möte utfärdas av ÖBF-styrelsen genom kungörelse i SBF:s officiella kungörelseorgan samt digitalt till föreningarna senast 21 dagar före mötet. Föredragningslista jämte verksamhets- och förvaltningsberättelser översändes till föreningarna senast 7 dagar före mötet.

§ 11 Förslag till ärenden att behandlas vid ÖBF-mötet

Förslag till ärenden att behandlas vid ÖBF-möte skall vara ÖBF-styrelsen tillhanda senast den 15 januari, utom såvitt avser förslag från SBF:s styrelse. När förslag avser ändring av SBF:s stadgar, skall sådant förslag vara SBF tillhanda senast den 10 januari och samtliga distrikts styrelser tillhanda senast den 15 januari. Rätt att inge förslag tillkommer SBF:s styrelse, ÖBF:s styrelse, inom ÖBF röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insändes genom vederbörandes förening med dess utlåtande.

§ 12 ÖBF- mötets sammansättning och beslutsförhet

ÖBF-möte består av ombud för föreningar inom distriktet. Varje förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av ÖBF-styrelsen. ÖBF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. Kostnaderna för ombudens deltagande i ÖBF-möte betalas av föreningarna.

§ 13 Yttrande- och förslagsrätt vid ÖBF-möte

Yttrande- och förslagsrätt vid ÖBF-möte har – förutom ombuden – ledamot av ÖBF styrelsen. DF:s och ÖBF:s revisorer, samt motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer även RF:s, SBF:s och DF:s representanter.

§ 14 Rösträtt vid ÖBF-möte

Rösträtten vid ÖBF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SBF:s styrelse att gälla för tiden den 1 december – 30 november och skall före den 15 januari överlämnas till ÖBF:s styrelse.

Röstlängden upptar det antal föreningar, som senast den 30 september fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot SBF. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd erhålles. I röstlängden upptagen förening skall, för att vara röstberättigad, jämväl ha fullgjort de skyldigheter mot ÖBF som bestämts av ÖBF-mötet. Härav betingad justering av röstlängden utförs av ÖBF-styrelsen.

Varje röstberättigad förening äger en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar. En förenings röstetal får dock ej överstiga 1/5-del av det vid uppropet totala röstetalet. Om en förening deltar i möte med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva förenings rösträtt anges.

§ 15 Ärenden vid ÖBF-mötet

Vid ÖBF-mötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet.
 7. Behandling av ÖBF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse för samma tid.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för ÖBF-styrelsen.
 10. Behandling av förslag enligt § 11 samt övriga av ÖBF-styrelsen till mötet hänskjutna ärenden, varvid dock iakttas att fråga inte får avgöras om den inte finns med på föredragningslistan.
 11. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.
 12. Fastställande av arbetsplan för innevarande arbetsår.
 13. Fastställande av förenings medlemsavgift till ÖBF.
 14. Val av ordförande i ÖBF tillika ordförande i ÖBF-styrelsen för en tid av ett år.
 15. Val av 2 övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 16. Val av 1 revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 17. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 18. Beslut om val av ombud till SBF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter.
 19. Beslut om val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter.
 20. Meddelande av tid och plats för SBF:s förbundsmöte.
 21. Avslutning. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för ÖBF:s eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till ÖBF-mötet.

§ 16 Valbarhet vid ÖBF-möte

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till SBF ansluten förening. Arbetstagare hos ÖBF: eller hos SBF får inte väljas till ledamot av ÖBF-styrelsen eller valberedningen. Ledamot av ÖBF-styrelsen och tjänsteman inom RF:s organisationer är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.

§ 17 Extra ÖBF-möte

Extra ÖBF-möte kan sammankallas, när SBF:s styrelse eller ÖBF-styrelsen så anser erforderligt eller då minst av 2/3-delar av ÖBF:s röstberättigade föreningar skriftligen hemställer härom. Sådant möte får dock ej hållas på dag när DF-möte eller förbundsmöte äger rum. Vid extra möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse till extra ÖBF-möte jämte föredragningslista översändes till föreningarna senast 7 dagar före ÖBF-mötet.

§ 18 Ikraftträdande av beslut på ÖBF-möte

Beslut fattade av ÖBF-möte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

§ 19 Valberedning

Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av ÖBF-mötet. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Det åligger valberedningen att till ÖBF-mötet avgiva förslag till de val som skall verkställas av mötet. Valberedningen skall senast två månader före ÖBF-mötet skriftligen tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötet, om de är beredda att kandidera för den kommande mandatperioden. Senast sex veckor före ÖBF-mötet skall valberedningen meddela ÖBF-styrelsen och samtliga röstberättigade föreningar vilka av de tillfrågade som avböjt kandidaturen.

Valberedningen förbereder, till ÖBF-styrelsens konstituerande möte, val av övriga poster som ÖBF-styrelsen skall tillsätta.

Röstberättigade föreningar inom ÖBF äger rätt att till valberedningen avgiva förslag till ledamöter i ÖBF-styrelsen och sådant förslag avgives till valberedningen senast tre veckor före ÖBF-mötet. Valberedningens förslag, beträffande de val som skall förekomma, föreläggas i samband med utsändningen av föredragningslista och övriga möteshandlingar senast 7 dagar före mötet.

§ 20 Revisorer och revision

ÖBF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en revisor. DF har rätt att, efter anmälan till ÖBF, utse ytterligare en revisor i ÖBF. ÖBF skall årligen till DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar ÖBF flera DF avses det DF inom vars gränser ÖBF har sin hemort.

ÖBF-mötet utser en revisor och en revisorsuppleant. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorn senast 21 dagar före ÖBF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

§ 21 ÖBF-styrelsens sammansättning

ÖBF-styrelsen som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och fyra övriga ledamöter valda av ÖBF-mötet. Ordföranden väljes för ett år och övriga ledamöter för två år, varvid halva antalet väljes varje år.

Styrelsen äger inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen äger tillsätta särskilda erforderliga organ. ÖBF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.

Om ÖBF omfattar två eller flera DF:s hela områden, skall en kontaktperson med varje DF utses. Kontaktpersonen utses av ÖBF-styrelsen och skall vara ordinarie eller adjungerad ledamot i ÖBF-styrelsen. Kontaktpersonen är ÖBF:s ombud vid ifrågavarande DF:s årsmöte. Kontaktpersonen har till uppgift att svara för kontakter med DF i fråga som berör bilsporten inom distriktet och medverka till bilsportens spridning inom distriktet. ÖBF-mötet får utse Hedersordförande eller Hedersledamot i ÖBF-styrelsen och sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

§ 22 ÖBF-styrelsens åligganden

ÖBF-styrelsen är ÖBF:s beslutande organ när ÖBF-möte inte är samlat.

Det åligger ÖBF-styrelsen att:

 1. Verkställa ÖBF-mötets beslut.
 2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa.
 3. Handa bilsporten inom distriktet enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för bilsportens utveckling samt i övrigt tillvarata bilsportens intressen.
 4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SBF:s bestämmelser samt godkänna DM-rekord.
 5. Handha och ansvara för ÖBF:s medel.
 6. Bereda ärenden som skall föreläggas ÖBF-möte.
 7. Förelägga ÖBF-mötet förslag till ÖBF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan.
 8. Avge stadgenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SBF:s styrelse och DFstyrelsen med upplysningar och yttranden.
 9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 kap RF:s stadgar med förbehåll för vad som anges i kapitel 5 § 3 SBF:s stadgar.
 10. Bestämma om organisationen av och tjänster vid ÖBF:s kansli samt i förekommande fall anställa ÖBF:s arbetstagare.
 11. Föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.
 12. I samråd med ÖBF:s föreningar planera och genomföra utbildning av förare och funktionärer.
 13. Års- och revisionsberättelser samt uppgift om av distriktsårsmötet valda ombud till SBFs förbundsmöte skall vara SBF tillhanda senast den 1 mars.

§ 23 ÖBF-styrelsens kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmaste därefter följande sammanträdet.

§ 24 ÖBF-styrelsens överlåtande av beslutanderätten

ÖBF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsens sammanträden.


Direktiv för arbetsgrupper

Arbetsgrupper tillsatta av ÖBF är inte beslutande i frågor som rör ekonomin. I alla frågor som är av ekonomisk natur måste ÖBF:s styrelse tillfrågas innan några beslut fattas eller avtal ingås.

Se övriga regler

I övrigt gäller nedanstående regler:

 • Protokoll från arbetsgruppens möten skall omgående, efter mötet, tillsändas ÖBF:s styrelse för kännedom, samt till styrelsen för övriga i konstellationen eventuellt ingående distrikt.
 • Frågor av ekonomisk natur skall skriftligen skickas till ÖBF:s styrelse för godkännande.
 • Eventuella förluster som uppkommer vid avtal ingång utan ÖBF:s styrelses godkännande kommer inte att täckas av ÖBF.
 • Vid begäran om utbetalning skall vidimerad faktura eller kvitto insändas.
 • Reseräkning och räkningar för övriga kostnader skall skriftligen skickas till ÖBF:s kassör. För att utbetalning skall ske skall dessa godkännas, antingen genom mötesprotokoll eller skriftligt av ordförande för arbetsgruppen.
 • Eventuella intäkter skall omgående redovisas till ÖBF:s kassör och omgående sättas in på anvisat konto.
 • I samtliga arbetsgrupper skall möjlighet för en av ÖBF utsedd ledamot ges möjlighet att delta på möten och sammankomster.